INSPIRIT4ALL
Privé-sessie disclaimer: De   mediamieke   of   psychic   privé-sessie   of   groeps-sessie   is   een   soort   experiment;   er   kunnen   geen   claims   over gemaakt worden en resultaten kunnen niet worden gewaarborgd. Het   medium   geeft   de   privé-sessie   niet   om   U   ook   maar   enige   vorm   van   toekomstvoorspelling   te   geven,   maar probeert   bewijzen   te   geven   van   voortbestaan   na   de   dood.   Toekomstvoorspellingen   zijn   verboden.   Bovendien staat   de   toekomst   niet   vast   en   is   het   aan   U   te   bepalen   wat   U   met   uw   toekomst   wilt.   Mocht   het   medium   toch uitspraken   doen,   die   door   U   geïnterpreteerd   zouden   kunnen   worden   als   toekomstvoorspellingen,   dient   U   zich   te realiseren   dat   deze   uitspraken   hooguit   mógelijkheden   kunnen   inhouden   vanuit   potenties,   maar   absoluut   geen vaststaande feiten zijn. Het   medium   probeert   wèl   bewijzen   te   geven   van   voortbestaan   na   de   dood,   wat   inhoudt   dat   hij   /   zij   kan   spreken over   aspecten   van   het   leven   van   de   overledene(n)   uit   de   tijd   dat   deze   nog   op   aarde   in   zijn   /   haar   fysieke   lichaam leefde.   Dat   kunnen   herinneringen   zijn   aan   gebeurtenissen   die   U   met   de   overledene   gedeeld   heeft,   of   aan   bijv. voorwerpen uit de tijd van de overledene(n). Als   U   medische-,   of   psychologische-   of   psychiatrische   problemen   heeft,   dient   U   zich   ten   alle   tijden   eerst   tot   een arts,   psycholoog   of   psychiater   te   wenden.   Zij   zijn   de   bij   uitstek   deskundigen   op   deze   gebieden.   Een   medium   kan slechts ondersteunend werken in zulke gevallen. Als   het   medium   communiceert   met   de   geestenwereld   of   U   een   psychic   reading   geeft   (dus   vertelt   over   uw mogelijke     potenties     of     -     persoonlijke     problemen,     of     misschien     zelfs     vertelt     over     mogelijke     fysieke probleemgebieden   die   hij   /   zij   in   uw   lichaam   voelt,   wordt   dat   altijd   gefilterd   en   dus   ‘gekleurd’   door   de   eigen   geest en   door   het   eigen   (onder)bewustzijn   van   het   medium   en   dus   is   het   niet   honderd   procent   uit   te   sluiten   dat   er vertekeningen   kunnen   plaatsvinden   in   het   beeld   dat   het   medium   krijgt   van   de   situatie   of   dat   er   onjuistheden   aan U verteld worden.   Als   duidelijk   wordt   dat   gedurende   de   eerste   10   minuten   van   de   privé-sessie   geen   bevredigend   contact   met overledene(n)   kan   worden   bewerkstelligd,   kan   de   sessie   /   zitting   door   het   medium   of   door   de   cliënt   beëindigd worden. Na die 10 minuten wordt de cliënt geacht ermee akkoord te gaan dat de privé-sessie bevredigend is. De   cliënt   kan   tijdens   de   sessie   zaken   meemaken   /   ervaren   die   hij   /   zij   hiervoor   nog   nooit   heeft   meegemaakt. Als dat   de   cliënt   voor   zijn   /   haar   gevoel   van   slag   maakt,   kan   hij   /   zij   (of   kan   men   –   als   er   meerdere   cliënten   tegelijk aanwezig zijn) alsnog de privé-sessie beëindigen. Bij   deze   geeft   de   cliënt   verder   ook   aan   dat   hij   /   zij   zich   vooraf   niet   bewust   is   van   medische   condities   of psychologische   of   psychiatrische   condities   die   zijn   /   haar   interpretatie   van   de   privé-sessie   kunnen   beïnvloeden en   dat   zij   /   hij   vrijwillig   naar   deze   privé-sessie   is   gekomen   en   dat   hij   /   zij   zichzelf   volledig   verantwoordelijk   en aansprakelijk acht voor de uitkomsten / inhoud van de privé-sessie. Betalingen: Betalingen voor zover van toepassing, dienen direct na afloop gepast en in contacten te worden voldaan. Annulering: Bij   annulering   binnen   24   uur   van   het   tijdstip   van   de   gemaakte   afspraak,   wordt   20%   van   het   tarief   in   rekening gebracht. Privacy: Alle   door   U   verstrekte   gegevens   zullen   vertrouwelijk   worden   behandeld   en   worden   niet   aan   derden   verstrekt. Tijdens   een   mediamieke   of   psychic   privé-sessie   worden   er   geluidsopnames   gemaakt.   Deze   opnames   dienen   om in   geval   van   geschillen   te   kunnen   bewijzen   wat   er   zich   tijdens   de   sessie   heeft   voorgedaan.   Bij   een   groeps-sessie worden   geluidsopnames   gemaakt   ten   behoeve   van   het   avondverslag.   Alle   opnames   worden   binnen   1   maand gewist.   Aansprakelijkheid: Ik   ben   niet   bevoegd   om   mensen   die   een   psychiatrische   klacht   hebben   (gehad)   te   begeleiden.   Mensen   die   fysieke klachten    hebben    kan    ik    wel    begeleiden.    De    behandeling    vervangt    echter    geen    medische    of    reguliere behandeling.   De   verantwoordelijkheid   voor   wat   je   met   mijn   begeleiding   of   de   mogelijke   gevolgen   daarvan   doet   is geheel aan jou. Peter Groenewegen kan niet aansprakelijk gesteld worden. Toelating: Een   aantal   spirituele   ontmoetingen   zijn   bedoeld   om   mensen   te   laten   kennismaken   met   het   mediumschap.   Wij verwachten   derhalve   dat   er   een   normale   doorstroming   van   deelnemers   is.   Wij   behouden   ons   het   recht   voor   om mensen toe te laten of te weigeren.